FOL

Os obxectivos deste módulo é que o alumno identifique e valore as oportunidades de aprendizaxe e emprego, e que analice as ofertas e demandas do mercado laboral que lle permitan gestionar a súa propia carreira profesional; que coñeza os dereitos e as obrigacións derivadas da lexislación laboral; que coñeza a normativa básica en materia de prevención de riscos laborais e que poida participar activamente, con principios de responsabilidade e tolerancia , nun equipo de traballo. 

APRENDERÁS A: 

 • Recoñecer os dereitos e obrigacións dos traballadores por conta allea e dos empresarios en materia de saúde laboral. 
 • Evaluar situacións de risco derivadas da súa actividade profesional e participar na elaboración dun plan de prevención de riscos identificando as responsabilidades de todos os axentes implicados. 
 • Participar responsablemente en equipos de traballo eficientes que contribúan á consecución dos obxectivos da organización. 
 • Recoñecer os dereitos e obrigacións dos traballadores por conta allea e dos empresarios derivadas da lexislación laboral e de seguridade social. 
 • Coñecer a acción protectora do sistema da seguridade social identificando as distintas prestaciones. 
 • Planificar o seu itinerario profesional, seleccionando alternativas de formación e oportunidades de emprego ao longo da súa vida. 

 

CURSO PRIMEIROS AUXILIOS

 

Módulos

  Horarios

   Actividades

   1º PREMIO PROXECTO "STREET ART GALICIA"

   1º PREMIO EN EL PROGRAMA EDUEMPRENDE IDEA DE LA XUNTA
   PROXECTO "STREET ART GALICIA"   

   TALLER PRIMEIROS AUXILIOS

   TALLER PRIMEROS AUXILIOS
   XANEIRO 2024
   Taller PRIMEIROS AUXILIOS Cruz Vermella