FPB fabricación e montaxe

Familia: Fabricación mecánica
Sistema educativo: LOE
Grao: Básico
Horas: 2000
Código: BFME01

 

Que se aprende a facer?

Realizar operacións básicas de mecanizado e montaxe para a fabricación mecánica con materiais férricos, non férricos e tecnoplásticos, así como para a instalación e o mantemento de elementos de redes de fontanaría, calefacción e climatización, operando coa calidade indicada, cumprindo as normas de prevención de riscos laborais e protección ambiental correspondentes,
e comunicándose oralmente e por escrito en linguas galega e castelá, así como nalgunha lingua estranxeira.
€

En que ámbitos se traballa?

Actividade por conta allea en grandes, medianas e pequenas empresas dedicadas á fabricación e á montaxe de produtos mecánicos e electromecánicos, así como á montaxe e ao mantemento de instalacións de fontanaría, calefacción e climatización.
€

Que ocupacións desempeñan?

Peón de industrias manufactureiras; auxiliar de procesos automatizados; fontaneiro/a; montador/ora de equipamentos de calefacción; mantedor/ora de equipamentos de calefacción; montador/ora de equipamentos de climatización; mantedor/ora de equipamentos de climatización; instalador/ora de redes de subministración e distribución de auga.
 

Que título se obtén?

Título profesional básico en Fabricación e montaxe.
€

A que outros estudos se pode acceder?

Éste título permite o acceso a calquera ciclo formativo de grao medio e dá preferencia para a admisión, no caso de haber máis solicitudes que prazas, aos títulos de grao medio das familias profesionais de:
 • Edificación e obra civil
 • Electricidade e electrónica
 • Enerxía e auga
 • Fabricación mecánica
 • Industrias extractivas
 • Informática e comunicacións
 • Instalación e mantemento
 • Madeira, moble e cortiza
 • Marítimo-pesqueira
 • Química
 • Transporte e mantemento de vehículos

 

Currículo oficial

www.edu.xunta.es/fp/ciclo/BFME01

Horarios

  Actividades

  PROXECTOS MECATRÓNICA 2022/23

  Xuño 2023
  Este curso os alumnos de 2º do CS de Mecatrónica Industrial traballaron o seu proxecto final de ciclo pola metodoloxía por proxectos, o que permitiu elaboralo de forma interdisciplinar entre os distintos módulos.

  VISITAS TÉCNICAS MECATRÓNICA 2022/23

  Este curso 2022/23 os alumnos de Mecatrónica realizaron as seguintes visitas técnicas: