FCT

O módulo profesional FCT é un bloque coherente de formación profesional que se desenvolve en empresas ou institucións en situacións reais de traballo.

Este módulo ten  carácter obrigatorio en todos os ciclos formativos e desenvólvese procurando aplicar as competencias profesionais adquiridas no centro educativo, complementadas con aquelas previamente identificadas entre as actividades produtivas do centro de traballo.

A FCT desenvólvese nun ámbito produtivo real, onde o alumando poderá observar e desempeñas as actividades e funcións propias dos postos de traballo dunha profesión, recibindo a orientación e o asesoramento necesarios por parte do profesorado-titor do IES Rosalía Mera e do centro de traballo.

 

Cando pode acceder ao módulo de FCT o alumnado?

O alumnado poderá acceder a FCT cando teña unha avaliación positiva en todos os módulos profesionais do ciclo formativo realizados no centro educativo. A súa duración será a indicada nos decretos dos currículos correspondentes aos ciclos formativos na C.A. de Galicia.

 

Nº Convocatorias FCT?

O alumnado poderá ser avaliado do módulo profesional de formación en centros de traballo (FCT) un máximo de DÚAS convocatorias.

 

Cal é a normativa que regula a FCT?

Orde do 28 de febreiro de 2007