FOL

Os obxectivos deste módulo é que o alumno identifique e valore as oportunidades de aprendizaxe e emprego, e que analice as ofertas e demandas do mercado laboral que lle permitan gestionar a súa propia carreira profesional; que coñeza os dereitos e as obrigacións derivadas da lexislación laboral; que coñeza a normativa básica en materia de prevención de riscos laborais e que poida participar activamente, con principios de responsabilidade e tolerancia , nun equipo de traballo. 

APRENDERÁS A: 

 • Recoñecer os dereitos e obrigacións dos traballadores por conta allea e dos empresarios en materia de saúde laboral. 
 • Evaluar situacións de risco derivadas da súa actividade profesional e participar na elaboración dun plan de prevención de riscos identificando as responsabilidades de todos os axentes implicados. 
 • Participar responsablemente en equipos de traballo eficientes que contribúan á consecución dos obxectivos da organización. 
 • Recoñecer os dereitos e obrigacións dos traballadores por conta allea e dos empresarios derivadas da lexislación laboral e de seguridade social. 
 • Coñecer a acción protectora do sistema da seguridade social identificando as distintas prestaciones. 
 • Planificar o seu itinerario profesional, seleccionando alternativas de formación e oportunidades de emprego ao longo da súa vida. 

 

CURSO PRIMEIROS AUXILIOS

 

Módulos

  Horarios

   Actividades

   FEIRA INICIA 2022

   Parabéns a todos os participantes e de modo especial aos alumnos do Grao Medio de Instalación e Amoblamento: Sara Gagino e Manuel Baña, que conseguiron o 1º premio na feira do Inicia que se celebrou no Centro Ágora o [...]

   CONVOCATORIA PROBA TELEMÁTICA XUÑO

   ALUMNADO DE 1º MÓDULO DE FOL: MADEIRA ELECTRICIDADE PREIMPRESIÓN DIXITAL IMPRESIÓN GRÁFICA